บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น

573 จำนวนผู้เข้าชม  |  Visa

บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น

บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้น ทั้งวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์


ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร
  • จองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 2 ฉบับ (พร้อมเซนต์รับรองการแปลจากบ.ทัวร์)
  • ทำใบจองตั๋ว ตามแผนการเดินทาง
  • ให้คำแนะนำต่างๆในการสัมภาษณ์

ค่าบริการ :  1,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต ประมาณ2พันกว่าบาท แล้วแต่สถานฑูต)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นจะปรับเพิ่มจาก EUR60 เป็น EUR80 ในวันที่ 3 ก.พ. 2020

ระยะเวลาดำเนินการ
1. ทางเราใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้สมัครครบถ้วน
2. หลังสแกนนิ้ว ได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 7-14 วันทำการ

 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอเมริกาให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบ.ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น)**


เอกสารขอวีซ่าเชงเก้นที่ควรเตรียม

1.  หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2.  หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี (ควรยื่นประกอบเพื่อแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา)

3.  รูปถ่ายสีประกอบใบสมัครวีซ่าเชงเก้น ขนาด 2×2 นิ้ว 1 ใบ พื้นหลังขาว หน้าตรง เปิดหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี 

4.  สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  

6.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

7.  สำเนาใบทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า /สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี) 1 ใบ

8.  เอกสารด้านการทำงาน/ศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/ หนังสือรับรองบริษัท/ หลักฐานการศึกษา

9.  เอกสารการเงิน เช่น สำเนาBookbankย้อนหลัง 6 เดือน, หลักฐานใบแสดงรายได้ประจำปี ที่ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.50,51(ถ้ามี)

10. ใบจองโรงแรมทุกคืน

11. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

12. ประกันภัยการเดินทาง ซึ่งท่านสามารถซื้อประกันการเดินทางไทยวิวัฒน์กับทางบริษัทได้ค่ะ

12. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น จดหมายเชิญ


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าเชงเก้นกับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน ที่โทร 02-631-8188 หรือ 086-802-0610 หรือ แอดไลน์ @rsgtour

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระค่าดำเนินการ 1,900 บาท
**สามารถออกใบเสร็จค่าบริการมีVatถูกต้องในนามบริษัทได้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หากต้องการขออินวอยส์

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด

  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม

หากโอนมาแล้ว รบกวนถ่ายรูปส่งไลน์ หรือแฟกซ์แจ้งมาที่ 026318190

3. ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกวีซ่า

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูล ใช้เวลาดำเนินการภายใน 3-5 วันหลังจากได้รับข้อมูล

5. ทางเราประสานงานจองคิววันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก เอกสารประกอบการสัมภาษณ์เพิ่มเติมจะจัดส่งเป็นไฟล์ทางEmail หรือส่งทางEMS

6. วันสัมภาษณ์ คุณลูกค้าชำระเองค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นโดยตรงกับทางศูนย์ยื่น *หากต้องการเจ้าหน้าที่ไปที่หน้างาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท*

7. รอรับเล่มวีซ่า (ผู้ยื่นขอวีซ่าชำระค่าส่งEMSโดยตรงกับทางสถานฑูต)

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**


  

Powered by MakeWebEasy.com