บริการรับยื่นวีซ่าอียิปต์

614 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับยื่นวีซ่าอียิปต์

บริการรับยื่นวีซ่าอียิปต์ (อัพเดทข้อมูล มี.ค.2020)
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยยื่นวีซ่าอียิปต์ ทั้งท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจได้


อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าอียิปต์ :
 

  • Single Entry (เข้าได้1ครั้ง)  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,100 บาท
  • Mutiple Entry (3 เดือน)   ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท

ค่าบริการของบริษัท : 1,000 บาท

หมายเหตุ ค่าบริการนี้ ฟรีค่าEMS ส่งพาสปอร์ตคืนในประเทศไทย
ทางบริษัทสามารถออกใบเสร็จถูกต้องรวมVatในส่วนค่าบริการได้

ระยะเวลาดำเนินการ :  1 เดือน (*เก็บพาสปอร์ตสัปดาห์สุดท้าย)
*เราจะส่งใบสมัครและเอกสารไปทางสถานฑูตก่อน แล้วจะแจ้งวันที่จำเป็นส่งพาสปอร์ตให้สถานฑูตอีกที หลังวีซ่าได้รับอนุมัติแล้ว)

 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอียิปต์ให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจเท่านั้น**

เอกสารขอวีซ่าอียิปต์ที่ควรเตรียม

1. กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าอียิปต์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมใบแปล (ถ้ามี) (ทางบริษัทรับแปล ใบละ 100 บาท)
5. Bank Certificate จากธนาคารออกไม่เกิน1 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ แสดงถึงตัวเลขเงินในบัญชี เป็นสกุลเงินบาทหรือUSD (ไม่รับสเตทเมนต์หรือสำเนาสมุดเงินฝาก) จำนวนเงินขั้นต่ำ 6 หมื่นบาท
หมายเหตุ หากใช้การเงินของคู่สมรส ต้องแสดงสำเนาทะเบียมสมรส พร้อมใบแปล /หากเด็กใช้การเงินของผู้ปกครอง ต้องมีใบสูติบัตร พร้อมใบแปล (ทางบริษัทรับแปล ใบละ 100 บาท)
6. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงานและเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมแปล (ทางบริษัทรับแปล หน้าละ 300 บาท)
7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (หากท่านยังไม่ได้จองสามารถปรึกษากับทางบริษัทได้)
8. เอกสารการจองที่พักทุกคืน หรือ จดหมายเชิญฉบับจริง พร้อมสำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ
9. รายการแสดงโปรเกรมท่องเที่ยวในแต่ละวันของการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
 

ในกรณีที่ยื่นวีซ่าอียิปต์สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี
ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. สำเนาใบสูติบัตรเด็ก (กรณีเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
2. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษ
3. สำเนาบัตรประชาชนของเด็กภาษาไทย พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4
. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา  
5. สำเนาทะเบียนบ้านและให้ผู้ปกครองเซนต์ยอมรับว่าอยู่ในทะเบียนบ้านจริง ภาษาไทยและอังกฤษ      
6. หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดา ทางผู้ปกครองต้องมีหนังสือ ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยสำนักงานเขต /หรือเขียน จม.ยินยอมด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ                              
7. ผู้ปกครองเซนต์รับรองการออกค่าใช้จ่ายให้กับบุตร


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอียิปต์กับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน ที่โทร 086-802-0610 หรือ แอดไลน์ @rsgtour

2. การส่งเอกสาร  กรุณาส่งด้วยตนเอง หรือส่งEMS มาที่
คุณ.........ชื่อเจ้าหน้าที่.......... (วีซ่าอียิปต์)
บริษัท รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด
33 ถ.นเรศ สี่พระยา บางรัก กทม. 10500

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด

  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม

หากโอนมาแล้ว รบกวนถ่ายรูปส่งไลน์ หรือแฟกซ์แจ้งมาที่ 026318190

3. หากท่านยังไม่ได้ส่งพาสปอร์ตตัวจริงมาให้ในครั้งแรก
เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันที่ต้องส่งพาสปอร์ตให้อีกครั้ง

4. ทางบริษัทจะส่งเล่มคืนให้ทางEMS หลังวีซ่าอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต...โปรดทราบว่า สถานฑูตอียิปต์ระบุว่าเขาสามารถปฏิเสธการอนุมิตวีซ่าใดๆได้โดยไม่ชี้แจงเหตุผล /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**


  

Powered by MakeWebEasy.com