บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

8779 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา (อัพเดท มี.ค. 2020)
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าอเมริกา ได้วีซ่าท่องเที่ยว Mutiple 10 ปี

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)

     เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2
     วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
     วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม


ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์
  • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  • ทำใบจองตั๋ว ตามแผนการเดินทาง
  • ให้คำแนะนำต่างๆในการสัมภาษณ์

ค่าบริการ :  2,800 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต USD 160 หรือ 4,960 บาท*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเราคิดตามจริง)

ระยะเวลาดำเนินการ :  รู้ผลวีซ่าทันทีในวันที่สัมภาษณ์ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 3-4 วันทำการ

 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอเมริกาให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบ.ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น)**


เอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่ควรเตรียม

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี (ควรยื่นประกอบเพื่อแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา)

3. รูปถ่ายสีประกอบใบสมัครวีซ่าอเมริกา ขนาด 2×2 นิ้ว 1 ใบ พื้นหลังขาว หน้าตรง เปิดหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและยังไม่เคยใช้ยื่นวีซ่าใดๆมาก่อน ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี 

4. สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

7. สำเนาใบทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า /สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี) 1 ใบ

8. เอกสารด้านการทำงาน/ศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/ หนังสือรับรองบริษัท/ หลักฐานการศึกษา

9. เอกสารการเงิน เช่น สำเนาBookbankย้อนหลัง 6 เดือน, หลักฐานใบแสดงรายได้ประจำปี ที่ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.50,51(ถ้ามี)

10. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น จดหมายเชิญ


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอเมริกากับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน ที่โทร 086-802-0610 หรือ แอดไลน์ @rsgtour

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระค่าดำเนินการ 2,800 บาท โอนยังเลขบัญชีที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

3. ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกวีซ่า

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูล ใช้เวลาดำเนินการภายใน 3-5 วันหลังจากได้รับข้อมูล จะมีใบยืนยันแบบฟอร์มDS-160 ส่งกลับให้คุณลูกค้า

5. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูต USD160 หรือประมาณ 4,960 บาท ตามเลขบัญชีเดิม

6. ทางเราประสานงานจองคิววันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก

7. สัมภาษณ์วีซ่าพร้อมทราบผลทันที

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ที่อยู่: 95 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาสัมภาษณ์ : สามารถเลือกเวลาได้ คิวเช้าสุด 07.00 น. /สายสุด 8.50 น.

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**

 

Powered by MakeWebEasy.com