บริการรับต่อวีซ่าอเมริกาทางไปรษณีย์

4351 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับต่อวีซ่าอเมริกาทางไปรษณีย์

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา (อัพเดท 23 เมษายน 2022)
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยต่ออายุวีซ่าอเมริกา 10 ปีประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2) สำหรับท่านที่เคยมีวีซ่าแล้ว

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สามารถขอต่ออายุวีซ่า

    หากท่านต้องการต่ออายุวีซ่าชนิดเดียวกันกับที่ท่านเคยได้รับมาก่อน วีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) หรือ C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) และ
ตอบคำถามทุกข้อด้านล่างว่า “ใช่” (Yes) ท่านอาจมีคุณสมบัติในการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

 1. ผู้สมัครต้องการต่ออายุวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) หรือ C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 48 เดือน (สี่ปี) นโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ  
 2. ผู้สมัครอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร
 3. ผู้สมัครไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศคิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย ซูดาน อีรัก
 4. วีซ่าที่ผู้สมัครเคยได้รับในครั้งก่อน ไม่ได้สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก  
  หากสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ 
 5. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติที่ระบุอยู่บนหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของผู้สมัครตรงกับข้อมูลในวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งก่อน  
  - หากชื่อ และ/หรือ นามสกุลแตกต่างกับวีซ่าที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน กรุณาแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  
  - หากวันเดือนปีเกิด และ/หรือ สัญชาติไม่ตรงกับวีซ่าที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ 
 6. ผู้สมัครได้รับวีซ่าครั้งก่อน ณ ขณะที่ข้าพเจ้ามีอายุ 14 ปีขึ้นไป และผู้สมัครเคยทำการพิมพ์ลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้ว ระหว่างที่เข้ารับสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน
  - สถานทูตฯและสถานกงสุลสหรัฐฯ เริ่มทำการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550
 7. ผู้สมัครต้องการต่ออายุวีซ่าประเภทเดียวกันกับวีซ่าปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ หรือวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งก่อน 
  - สำหรับการต่ออายุวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) วีซ่าล่าสุดที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติต้องมีอายุการใช้งานเต็ม 10 ปี 
  - สำหรับการต่ออายุวีซ่าประเภท C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท  
  - สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า14 ปี ต้องแนบสำเนาใบสูติบัตร และ สำเนาหน้าวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ที่ยังไม่หมดอายุของบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่ง หรือทั้งสองท่าน หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 8. ผู้สมัครต้องการต่ออายุวีซ่าสหรัฐฯกับสถานทูตฯหรือสถานกงสุลฯในเขตพื้นที่ที่ข้าพเจ้ามีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน และทราบว่าผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อเพื่อเข้ามาสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ
 9. วีซ่าล่าสุดที่ผู้สมัครได้รับไม่มีคำระบุใดๆ ในช่อง Annotation เช่น “Clearance Received” “Waiver Granted” หรือ “Fingerprints Waived” 
 10. วีซ่าล่าสุดที่ผู้สมัครได้รับอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือ อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์  
 11. ผู้สมัครไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
 12. ผู้สมัครไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ หรือ หากเคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯมาก่อนแต่ได้รับการอนุมัติวีซ่าในภายหลัง ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกันกับที่ผู้สมัครกำลังต่ออายุ 
 13. ผู้สมัครตอบ “ไม่” (No) ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติ (Security and Background) ในแบบฟอร์ม DS-160 ทุกข้อ  

หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น คลิกที่นี่เพื่อรายละเอียดวีซ่าแบบจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ (อ้างอิงข้อมูล ustraveldocs)

ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

 • ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
 • ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครวีซ่าออนไลน์
 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ดำเนินการลงทะเบียนการยื่นขอต่อวีซ่าทางไปรษณีย์
 • ให้คำแนะนำต่างๆตลอดกระบวนการทีละขั้นตอน และคอยติดตามผล

ค่าบริการ :  3,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต USD 160 หรือ 5,760 บาท*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเราคิดตามจริง)

ระยะเวลาดำเนินการ :  ขั้นตอนเตรียมเอกสารทำใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 3-5 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบ + รอผลพิจารณาจากสถานฑูตอีก 20-30 วันทำการ (ช่วงนี้ทางสถานทูตพิจารณาช้ากว่าปกติ)

 *หมายเหตุ
1. การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ 
2. ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ อย่างเช่นในกรณีของที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลฯจะติดต่อท่านไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากท่านจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์ หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม  
3. การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ หรืออาจจะมากกว่าในกรณีสถานฑูตมีการขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม


เอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่ควรเตรียม

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2. หนังสือเดินทางเล่มที่มีวีซ่าอเมริกาครั้งล่าสุด

3. รูปถ่ายสีประกอบใบสมัครวีซ่าอเมริกา ขนาด 2×2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว หน้าตรง เปิดหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและยังไม่เคยใช้ยื่นวีซ่าใดๆมาก่อน ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี 

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอเมริกากับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน ที่โทร 092-694-4282 หรือ แอดไลน์ @rsgtour

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระค่าดำเนินการ 3,900 บาท โอนยังเลขบัญชีที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

3. ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกวีซ่าทางเมล์หรือไลน์

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูล ใช้เวลาดำเนินการภายใน 2-3 วันหลังจากได้รับข้อมูล จะมีใบยืนยันแบบฟอร์มDS-160 ส่งกลับให้คุณลูกค้า

5. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตประมาณ 5,600 บาท ตามเลขบัญชีเดิมเพื่อให้ทางเราช่วยไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาให้ หรือคุณลูกค้าสามารถเลือกชำระวีซ่าเองที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

6. คุณลูกค้าส่งพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมรูปถ่ายมาให้ทางเรารวบรวมเอกสาร

7. ทางเราจะดำเนินการลงทะเบียนการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์และส่งเอกสารให้

8. ลูกค้ารอวีซ่าที่ผ่านการพิจารณาแล้วส่งถึงบ้าน

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**

Powered by MakeWebEasy.com